Ik werk sinds 1991 in de ICT. Tot 2009 waren dit technische rollen, daarna voornamelijk analytische rollen, businessanalist, informatieanalist, procesanalist, requirementsanalist. Voor veel opdrachten heb ik klinkende referenties. Download mijn Nederlandse CV of Engelse CV voor een volledig overzicht.

Met mijn kennis en ervaring van zowel vraag als aanbod kan ik vaak betere resultaten boeken dan iemand zonder deze ervaring. Als analist kom ik snel tot de kern en werk ik gebaseerd op feiten aan solide oplossingen.

CV Hajo Bakker

Naam

Woonplaats

Rijbewijs

Geboren

Telefoon

Emailadres

Hajo Bakker

Hilversum

Ja

1969

06 5472 6466

consultancy@hajobakker.com

Profiel

Ik boek klinkende resultaten door duidelijke afspraken met belanghebbenden op verschillende niveaus, zowel abstract met MT en stuurgroep als inhoudelijk met de operatie. Ik lever scherpe analyses, solide advies en oplossingen van hoge kwaliteit. Mijn resultaatgerichte aanpak, kennis en ervaring in zowel ICT als business draagt zorg voor succesvolle oplevering van mijn opdrachten wat leidt tot blije klanten.

ZZP werkervaring

2021 a.s.r. Vitality; doorontwikkelen partnerlandschap

Functie: business analyst

Periode: 2021-Q1 - heden

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN

 • Aansluiten van een nieuwe reward-partner op het partnerlandschap a.s.r. Vitality
 • Doorvoeren van veranderingen richting programmaleverancier Vitality Group

2020 Royal Haskoning DHV; realiseren nieuw CMS Sitecore platform

Functie: business analyst / scrum master

Periode: 2020-Q4 - 2021-Q1

Middelen: Scrum, Jira, Confluence, Sitecore, MoSCoW

 • Ingehuurd om oplevering van nieuw CMS platform voor RHDHV te realiseren
 • Verantwoordelijk voor achterhalen van eisen/wensen van RHDHV

2020 SFIA foundation; koppelen van bronnen, raamwerk ontsluiten / vertalen naar Nederlands

Functie: business analyst / architect

Periode: 2020-Q3 - heden

Middelen: Apache Jena / Fuseki / Solr, Elasticsearch, Tomcat, Linux, API, PHP, HTML, JavaScript.

 • Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van het SFIA 7 raamwerk, met als taak in de juiste context vertalen van de niveaus en categorieen. Hiervoor heb ik Engelse en andere talen van het raamwerk doorgrond en vertaald, met een in begrijpelijk Nederlands vertaald SFIA raamwerk, gepubliceerd op de SFIA website als resultaat
 • Gevraagd om diverse openbare bronnen te koppelen aan het SFIA raamwerk, met als taak de verschillende bronnen te modelleren en het geheel beschikbaar te maken. Hiervoor heb ik een aantal ontwerpen gemaakt en in POC uitgewerkt, met een geslaagde demonstratie als resultaat.

2020 Freelance.nl; doorontwikkelen platform en dienstverlening

Functie: business analyst / product owner

Periode: 2020-Q2 - 2020-Q3

Middelen: IIBA Babok, IREB/CPRE, MoSCoW, SWOT, Scrum, Kanban

 • Verantwoordelijk voor verbeteren van de informatievoorziening, met als taak processen en procedures op te stellen en/of te verbeteren. Hiervoor heb ik uitgangspunten, aanpak en resultaat geanalyseerd, met een aangepaste, efficiëntere werkwijze als resultaat.
 • Verantwoordelijk voor opzet en uitwerken van een datamodel, met als taak diverse bronnen te koppelen in een bruikbaar en goed te onderhouden geheel. Hiervoor heb ik de grootste gemene delers bepaald en een proof of concept opgezet, met een alle gegevens gekoppeld via een RDF database als resultaat.

2020 Randstad Groep Nederland; anonimiseren persoonsgegevens

Functie: business analyst / adviseur

Periode: 2020-Q1

Middelen: GDPR/AVG, Nora, CIP-overheid, Confluence, Jira, IIBA BaBoK, ISO 27001/27002/27005/27018

 • Verantwoordelijk voor persoonsgegevens in testomgevingen, met als taak het achterhalen en anonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor heb ik privacy beleid, -standaarden en processen opgesteld, met een raamwerk om het niveau van AVG compliance in te borgen als resultaat.

 • Ingehuurd om advies te verlenen op het gebied van privacy en bedrijfsvoering, met als taak Randstad te assisteren bij het verwezenlijken van hun doelstellingen voor 2020. Hiervoor heb ik korte-, middellange- en lange-termijn adviezen opgesteld, met een aantal concrete adviezen voor nu, een stip op de horizon en een bruikbare Confluence setup als resultaat.

2019 a.s.r. Vitality; technische integratie partnerlandschap

Functie: business analyst / adviseur

Periode: 2019-Q1 - 2019-Q4

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, Archimate, SWOT analyse, balanced score card, bedrijfskunde

 • Verantwoordelijk voor de technische vormgeving van het a.s.r. Vitality partnerprogramma, met als taak Etos, Intersport en andere partijen aan te sluiten op de Vitality app en infrastructuur. Hiervoor heb ik proces- en andere ontwerpen afgestemd met betrokken partijen en de implementatie ervan begeleid, met solide processen en een soepel werkende app en infrastructuur als resultaat.
 • Ingehuurd voor het analyseren van benodigdheden van partijen als Etos en Intersport, met als taak deze partijen op de beste manier op Vitality aan te sluiten. Hiervoor heb ik advies verleend, proces- en infrastructurele ontwerpen gemaakt, met een goed afgestemd landschap dat het op 04-11-2019 gelanceerde programma faciliteert als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor proactief advies, met als taak op basis hiervan oplosrichtingen aan te dragen. Hiervoor heb ik diverse vraagstukken geanalyseerd en hiervoor passende oplossingen ontworpen, met concrete vraagstukken voor a.s.r. Vitality, partners en Vitality als resultaat.

2018 Deloitte IT; demand proces herinrichten

Functie: business analyst / consultant

Periode: 2018-Q2 - 2018-Q4.

Middelen: bedrijfskunde, PowerBI, SharePoint, ITRP, ServiceNow, Archimate, BPMN, IIBA Babokv3, IREB/CPRE, Visio.

 • Ingehuurd om de interne Businessanalysis practice op te starten, met als taak processen te verbeteren en deze aan te laten sluiten op de organisatie. Hiervoor heb ik interne processen en backlog met product requests geanalyseerd, met een aantal ingerichte best practices en uitgewerkte packages als resultaat.
 • Verantwoordelijk voor analyse en verbetering van het demand proces, met als taak een goed functionerend proces te implementeren dat voldoet voor opdrachtgevers. Hiervoor heb ik demand- en belendende processen geanalyseerd en aangepast, met een goed functionerend, voorspelbaar en inzichtelijk proces voorzien van zinvolle KPI's als resultaat

 • Verantwoordelijk voor advies op basis van eigen analyses, met als taak grote pijnpunten aan te geven en richting te geven aan verbetering. Hiervoor heb ik een aantal processen geïdentificeerd met behulp van top-down en bottom-up methodes, met een geprioriteerde lijst verbeterpunten en een in gang gezette transformatie als resultaat

2017 Hogeschool Rotterdam; analyse van technologieondersteund toetsen

Functie: Business analist / adviseur.

Periode: 2017-Q4.

Middelen: Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL.

 • Ingehuurd om te adviseren hoe digitaal toetsen efficiënt en effectief kon worden ingezet, met als taak het kiezen van twee applicaties voor 80% van alle digitaal afgelegde toetsen. Hiervoor heb ik eisen en wensen geanalyseerd en advies geformuleerd, met een rapport gebaseerd op gesprekken met 100 belanghebbenden verspreid over de organisatie als resultaat
 • Ingehuurd voor tactisch advies op het gebied van digitaal toetsen binnen HR, met als taak het achterhalen van eisen, wensen en mogelijkheden van digitaal toetsen. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met ongeveer 100 belanghebbenden, met een overzichtelijk, goed onderbouwd en bruikbaar adviesrapport als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor achterhalen van de actuele status van digitaal toetsen, met als taak het analyseren van inrichting, processen, kansen en bedreigingen. Hiervoor heb ik eisen, wensen, uitdagingen en mogelijkheden achterhaald, met een overzichtelijk adviesrapport met traceerbare informatie als resultaat.

2017 Inshared; achterstand wegwerken

Functie: adviseur

Periode: 2017-Q1 - 2017-Q2

Middelen: Visio, Word, PHP, SQL, SOAP, REST, XML, Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL, IREB/CPRE.

 • Ingehuurd om achterstand bij ontwikkelteam weg te werken, met als taak ontwerpen maken op basis van projecten, overleg ontwikkelaars. Hiervoor heb ik functionele en technische ontwerpen gemaakt en requirements uitgevraagd, met uitgewerkte user stories voor het ontwikkelteam als resultaat.
 • Verantwoordelijk voor achterhalen en waarborgen van samenhang, met als taak het inpassen van ontwerpen in de bestaande omgeving. Hiervoor heb ik afgestemd met belanghebbenden en projecten geprioriteerd, met een samenhangende geprioriteerde backlog als resultaat.

2016 The sports Society; applicatieselectie

Functie: adviseur

Periode: 2016-Q3

Middelen: Moscow prioritering, shiftplanning.com / humanity.com, IIBA Babokv3, Sparx Enterprise Architect, IREB / CPRE, AVG / GDPR.

 • Ingehuurd voor vervanging van een Excel/VBA planningsapplicatie, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd, een productselectie gemaakt en een PoC opgezet, met een veel eenvoudiger planning, selfservice en overzicht als resultaat.
 • Om de applicatie te vervangen moesten de eisen/wensen hiervan goed worden achterhaald, met als taak een gedegen productselectie te maken. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd en middels een GAP-analyse vergeleken met beschikbare producten, met een soepel functionerende en goed geïmplementeerde applicatie als resultaat.

2016 Koninklijke Bibliotheek; nieuwe versie Adobe Experience Manager CMS

Functie: Informatie analist / migratie consultant.

Periode: 2016-Q3 - 2017-Q1.

Middelen: SCRUM, Agile, BiSL, ITIL, SCOPAFIJTH, Adobe Experience Manager, Sparx Enterprise Architect, Digicert certcentral, JIRA, Confluence.

 • Opnieuw ingehuurd voor transitie naar beveiligde AEM-websites, met als taak het ontwerpen van migratie- en beheersprocessen. Hiervoor heb ik afgestemd met alle betrokken belanghebbers, met een ingericht migratieplan en -proces, budget en PvA als resultaat. Hierbij gebruikte ik Adobe Experience Manager, SCOPAFIJTH, Jira/Confluence.
 • Verantwoordelijk voor het achterhalen van eisen, wensen, mogelijkheden en beperkingen, met als taak het selecteren van een leverancier voor SSL-diensten. Hiervoor heb ik het proces ontworpen voor migratie naar SSL / TLS versleuteld web-verkeer, met een goede aanpak voor migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Sparx Enterprise Architect, Digicert, AVG.

 • Ingezet voor support bij AEM CMS migraties, met als taak het ondersteunen bij migratie van 100 bibliotheken naar AEM 6.1. Hiervoor heb ik overlegd met in- en externe leveranciers en afnemers, met een soepel verlopen migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, BiSL, ITIL

2016 Windesheim; analyseren en adviseren ELO omgeving

Functie: Informatie- / requirements-analist

Periode: 2016-Q1.

Middelen: IREBCPRE, IIBA Babokv3, Sharepoint, Excel, Three Ships ELO

 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de ELO-omgeving, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik een requirements- en een stakeholder analyse uitgevoerd, met een overzicht van het project en een nieuwe Sharepoint documentstructuur als resultaat.
 • Ingehuurd voor analyse van de ELO-omgeving, met als taak het verschil duidelijk te maken tussen bestaande en gewenste inrichting. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en projectdocumentatie doorgenomen, met vanwege zwakke requirements het einde van het programma als resultaat.

2015 AkzoNobel; Analyseren en centraliseren complex proces

Functie: Informatie- / requirements-analist

Periode: 2015-Q3 – 2015-Q4.

Middelen: Scrum, Prince2, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP.

 • Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het datalandschap, met als taak het gestructureerd, efficiënt documenteren van processen en datastromen. Hiervoor heb ik met diverse mensen gesproken, processen doorgelicht en vastgelegd, met een overzichtelijke, samenhangende set documentatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, Prince2.
 • Ingehuurd om de interne organisatie te ontlasten, met als taak het analyseren van een complex proces met ongewenste variatie in de uitkomst. Hiervoor heb ik een procesanalyse uitgevoerd, data gemodelleerd en een POC opgezet, met een bewezen werkend nieuw proces zonder ongewenste variatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik IIBA Babokv3, UML, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP, DFD-, Activity- en Class diagrams.

2015 VUmc; Ondersteunen leverancier bij upgrade essentiële applicatie VUmc.

Functie: IT consultant.

Periode: 2015-Q3.

Middelen: Prince2, Epic Cyberlab, Oracle 11GR2, Windows 2008R2

 • Ingehuurd om de upgrade van het Epic EPD te begeleiden, met als taak het ondersteunen van leveranciers en VUmc bij het voorbereiden van de upgrade. Hiervoor heb ik meegedacht met de leverancier en VUmc's ICT-medewerkers, een analyse uitgevoerd van risico's, afhankelijkheden en aanpak, met een upgrade zonder problemen als resultaat.

ZZP opdrachten 2014 - 2009

Bibliotheek.nl: Informatieanalist / adviseur, ZOEV: Adviseur, TopRow: Websiteontwikkelaar, ABN Amro: Business analist, Universiteit van Amsterdam: Informatieanalist, Hitachi Data Systems: Solutions consultant, ZOEV: Websiteontwikkelaar, AEGON Asset Management: Informatieanalist, TAQA energy: Migratie consultant, Group4 aviation: Adviseur, G-Star RAW: Informatieanalist, KLM inflight services: Adviseur, ING bank BCDR: Informatieanalist, SNS reaal: Information analyst, Hogeschool van Amsterdam: Informatieanalist, Lengkeek, Laarman & de Hosson: Informatieanalist

Werkgevers 1991 - 2009

Diverse hands-on technische functies: KPN, Glidepath/PwC, Avnet, Aegon, KNMI, Ministerie van Defensie, ING, Lucent, ING, UPC/Sun, Divine solutions, NL.tree, SNS reaal, RHD Utrecht, Stork Fokker Aerostructures, Station12, AOT, ING, RNW, ING, DHL, Uniface, Shell, PTT, Raet, Shell

Opleiding

Periode

2014-2017

1988-1989

1988

opleiding

Bedrijfskundige Informatica

Kmbo electro, diploma

Wis- en natuurkunde, diploma

Certificering

Jaar

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2012

2012

2012

2012

2011

2009

2007

2002

2001

2000

1996

certificaat

IIBA/IEEE - CCA (Cloud Cyber Analyst)

EXIN - CI-SCS (Certified Integrator in Secure Cloud Services)

EXIN - CLOUDF (Cloud foundation)

EXIN - ISO (Information Security Officer)

EXIN - VeriSM foundation

EXIN - PDPF (Privacy and Data Protection foundation)

AWS - AWS Cloud Practitioner

Orbus - iServer user accreditation

EXIN - ASF (Agile Scrum Foundation)

EXIN - ACI (Agile Certified Integrator)

EXIN - AMF/ASL2 (Application Management Foundation)

EXIN - OOF (Object oriented foundation)

EXIN - DBSQL (Database en SQL foundation)

IREB - CPRE (Certified Professional Requirements Engineer)

IIBA - ECBA (Entrylevel Certificate Business Analysis)

EXIN - ISDDF (Information System Design and Development)

VMware - VSP5 cloud provider

EXIN - ISYF (Information Systems Foundation)

EXIN - PCF (Professional Communication Foundation)

EXIN - LEANITF (Lean IT foundation)

WMware - VCA5, VSP5, VTSP5

EXIN - ISMP (Information Security Management Professional)

EXIN - IFSF (Information Security Foundation)

EXIN - BiSL foundation

EXIN - Prince2 foundation

EXIN - ITILv3 foundation

SUN - Services partner accreditation

LOI - Bedrijfsvoering en management

LOI - Knowledge & information Management

EXIN - Projectmanagement

EXIN - ITIL essentials

Talen

Taal

Nederlands

Engels

niveau

C2, vloeiend

C1, zeer goed